ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5

213 โรงเรียน

สพป.นครราชสีมา เขต 5

กระทรวงศึกษาธิการ

17 โรงเรียน

อำเภอขามทะเลสอ

รายละเอียด

27 โรงเรียน

อำเภอขามสะแกแสง

รายละเอียด

83 โรงเรียน

อำเภอด่านขุนทด

รายละเอียด

26 โรงเรียน

อำเภอพระทองคำ

รายละเอียด

16 โรงเรียน

อำเภอเทพารักษ์

รายละเอียด

44 โรงเรียน

อำเภอโนนไทย

รายละเอียด

พิกัดโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5

ประถมศึกษา ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น อนุบาล-ประถมศึกษา อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย